Manrai Curry in Niigata

Manrai Curry in Niigata

Katsu Curry Omori 1400yen.